Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyObchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov
Adresa školyKomenského 5, 085 28 Bardejov
Telefón+421 0544722384
E-mailadmin@oabar.edu.sk
WWW stránkaoabar.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Irena Halecká   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 89

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. Q0 
I. A0 
II. A16 
III. A20 
III. B16 
IV. A20 
IV. B17 
MS0 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKAKCANJANJ2AGEAPIASFBANBAN2BPPBIOBIECR2CTOCZA
I. A1,82 2,18 1      1,71   
I. Q      1,131,2       
II. A2 2,25        1,75   
III. A 1,162,16            
III. B 2,063            
IV. A 1,451,8    1,44     1 
IV. B 2,313,44    1,57     1,67 
MS               

TriedaCZDCEICHŠCVMCzÚCFADASDNVDEJEMAEKOEKCEKOEKPETI
I. A        1,82      
I. Q1,07   1,27  1,33   1,27 1,27 
II. A    1,13   1,75      
III. A 1  1,26          
III. B 2,31  2,44          
IV. A 1,15 1       1,35   
IV. B   1  1,75    2,44   
MS               

TriedaFIAFRJ2FYZHOGHOKHVYHVŠCHEINFIVTJOPKMUKAJKCJKNJ
I. A        1,35      
I. Q     1     1   
II. A        1,81      
III. A            1,17  
III. B            2,6  
IV. A            1,4  
IV. B            3,1  
MS               

TriedaKRJMAKMANMANMOFMARMARMvPMATNABNAHNEJNEJ2OBNOBK
I. A        1,47    1,35 
I. Q              1,4
II. A        2   2,141,63 
III. A1,571,26     1,261,47   1,221,21 
III. B2,5       2,38   2,572,56 
IV. A1,61,65  1   1,85   2,4  
IV. B3,17   1,92       1,75  
MS               

TriedaOBMOPPPRXPEMPODPOPPOAPOEPPPPČOZPDSPRNPRWPRVPSP
I. A       1,65       
I. Q            1,2  
II. A1,38      1,25       
III. A 1,421,05    1,26       
III. B  1,5    2  1,562,44   
IV. A       1,45  1,15    
IV. B       2,75  2    
MS               

TriedaPSPRUJRUJ2SAPSEKSVQSMASJLSPKSprSPJŠTATEATŠVTEV
I. A  2,06    2,29 1   1 
I. Q               
II. A  1,44    2,1311,13   1,44 
III. A  2    1,95 1,05   1,11 
III. B  3    2,81 1   1,6 
IV. A  1,4    2,3 1   1,1 
IV. B  2,83    3,31 1,06   1,4 
MS               

TriedaTEOTČOZTRTVZUCTMEUÚSPZPV
I. A  1,35    1,76
I. Q    1,27   
II. A    1,81   
III. A    1,16   
III. B    2,5 1 
IV. A    1,4   
IV. B    2,562,5  
MS        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A1785400000
I. Q15123000000
II. A1692500010
III. A19106300100
III. B1634900000
IV. A20107300000
IV. B16131200100
MS000000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A172114128,162114128,1600,00
I. Q1500,0000,0000,00
II. A162311144,442261141,31503,13
III. A193526185,583499184,16271,42
III. B162338146,132332145,7560,38
IV. A202805140,252792139,60130,65
IV. B161824114,001764110,25603,75
MS000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB126(4/22)66,72%2676,54%2612662 1,9226
Matematika 7(1/6)52,78%6         
Praktická časť odbornej zložky 36(5/31)           
Ruský jazykB111(1/10)57,27%1167,27%114412 2,0911
Slovenský jazyk a literatúra 36(5/31)56,34%3671,43%361211112 2,0836
Teoretická časť odbornej zložky 36(5/31)    16965 2,0036

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 36(5/31)131193 2,0636

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A6325 M ekonomické lýceum 
I. Q6332 Q daňové služby 
II. A6325 M ekonomické lýceum 
III. A6325 M ekonomické lýceum 
III. B6317 M obchodná akadémia 
IV. A6325 M ekonomické lýceum 
IV. B6317 M obchodná akadémia 
MS6341 M škola podnikania 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Abeceda modernej asistentky (moderného asistenta)8 Ing. Darina Šimová
Kondičné posilňovanie8 Mgr. Ivan Feciskanin
MA DAŤ/DAL8 Ing. Ingrid Hüblerová
Matematika v kocke9 Mgr. Iveta Tomahogh
Maturujem z účtovníctva 9 Ing. Irena Halecká
Mladý účtovník8 Ing. Gabriela Vízváriová
Nemčina pre začiatočníkov5 Mgr. Marta Sterančáková
Programovanie9 Ing. Gabriela Martičeková
Rozhlasový krúžok5 Mgr. Marta Sterančáková
Stolný tenis8 Mgr. Viera Feciskaninová
Účtujeme 8 Ing. Mária Tkačivská
Viac ako peniaze17 Ing. Magdaléna Gajdošová
Zdokonaľme sa v angličtine8 Mgr. Eva Ladomerská

Záver

Vypracoval: Ing. Irena Halecká

V Bardejove, 24. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria