Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyObchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov
Adresa školyKomenského 5, 085 28 Bardejov
Telefón+421 0544722384
E-mailadmin@oabar.edu.sk
WWW stránkaoabar.edupage.org
ZriaďovateľPSK Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobil
RiaditeľIng. Irena Halecká054/472 23 840903623787

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaJUDr. Ján Dolhý
pedagogickí zamestnanciIng. Mária Tkačivská
 Mgr. Monika Dzubáková
ostatní zamestnanciMarta Haromová
zástupcovia rodičovPhDr. Bohúš Čepiga
 JUDr. Ján Dolhý
 Ing. František Jusko
zástupca zriaďovateľaIng. Miroslav Bujda
 Mgr. Eva Kučová
 MUDr. Peter Prokopovič
 Mgr. Martin Šmilňák
žiaciLaura Lenártová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Eva LadomerskáSJL, OBN, NAB, ETI, BIE, MAT, CVM, INF, HVŠ, CHŠ, TŠV, ANJ, KAJ,NEJ, KNJ, RUJ, KRJ
PK odborných ekonomických predmetovIng. Magdaléna GajdošováADK, AKC, SKP, ÚČT, EKC, CzÚ, CEI, POE, DAS, PRN, PDS, POA, ÚSP, POD, MAR, MEU, MvP, PPP, POP,

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.09.2016: 145 žiakov

Počet žiakov školy k 30.06.2017: 110 žiakov

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

V školskom roku 2016/2017 úspešne zmaturovalo na Obchodnej akadémii v Bardejove 30 maturantov, z toho 17 v odbore 6325 M ekonomické lýceum a 13 v odbore 6317 M obchodná akadémia.

V priebehu školského roka 3 žiaci ukončili štúdium na OA, dôvodom bol prestup na inú strednú školu a 2 žiačky ukončili štúdium z osobných dôvodov.


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A170
II. A200
II. B160
III. A200
III. B170
IV. A170
IV. B130

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 24 žiakov

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 1 žiačka

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 22 žiakov

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 16 žiakov/ 15 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 16 žiakov/ 15 dievčat


 SOŠ
Prihlásení24
Prijatí21
Prijatí bez PS1
Zapísaní16

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKAKCANJANJ2AGEAPIASFBANBAN2BPPBIOBIECR2CTOCZA
I. A1,94 2,59 1,12      2   
II. A1,4 2,1        1,45   
II. B1,75 3,06            
III. A 1,451,75            
III. B 1,943,19            
IV. A 22,53    1,58     1 
IV. B 22,69    2     1 
MS               

TriedaCZDCEICHŠCVMCzÚCFADASDNVDEJEMAEKOEKCEKOEKPETI
I. A        2      
II. A    1,25   1      
II. B  2,13     2,56      
III. A 1,3  1,65          
III. B 2,06  2,69          
IV. A 1,59 1,8       1,82   
IV. B   1,5       1,85   
MS               

TriedaFIAFRJ2FYZHOGHOKHVYHVŠCHEINFIVTJOPKMUKAJKCJKNJ
I. A        1,82      
II. A        1,45      
II. B        2      
III. A            1,6  
III. B            3,2  
IV. A            1,55  
IV. B            2,09  
MS               

TriedaKRJMAKMANMANMOFMARMARMvPMATNABNAHNEJNEJ2OBNOBK
I. A        1,76   1,711,59 
II. A        1,45   1,781,2 
II. B        2,44   2,432,75 
III. A1,21,2     1,451,7   2,21,4 
III. B2       2,31   21,44 
IV. A2,671,88  1   2   1,88  
IV. B3,5   1       2,2  
MS               

TriedaOBMOPPPRXPEMPODPOPPOAPOEPPPPČOZPDSPRNPRWPRVPSP
I. A       1,18       
II. A1,2      1,3       
II. B       2,5       
III. A 1,41,25    1,5       
III. B  1,5    2,5  2,132,44   
IV. A       1,82  1,59    
IV. B       2,15  1,92    
MS               

TriedaPSPRUJRUJ2SAPSEKSVQSMASJLSPKSprSPJŠTATEATŠVTEV
I. A  1,5    2,35 1,12   1,38 
II. A  2    211   1,11 
II. B  3,11    2,8811   1,75 
III. A  1,27    1,95 1   1,17 
III. B  2,08    2,56 1,31   1,4 
IV. A  2,56    2,29 1   1,06 
IV. B  3    2,85 1   1 
MS               

TriedaTEOTČOZTRTVZUCTMEUÚSPZPV
I. A  1,06    2,06
II. A    1,15   
II. B   1,132,5   
III. A    1,85   
III. B    2,75 1 
IV. A    1,59   
IV. B    21,69  
MS        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A1774600010
II. A20135200000
II. B1635800000
III. A20116300000
III. B17311201310
IV. A1664600000
IV. B1233600000
MS200002000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A172179131,882136129,32432,56
II. A203492174,603481174,05110,55
II. B162850178,132843177,6970,44
III. A202657132,852637131,85201,00
III. B172544159,002435152,191096,81
IV. A162179136,192179136,1900,00
IV. B12116096,67116096,6700,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB122(5/17)57,96%2268,41%221156  1,7722
Nemecký jazykB11(0/1)    1    1,001
Praktická časť odbornej zložky 30(7/23)           
Ruský jazykB18(2/6)37,09%846,25%8 44  2,508
Slovenský jazyk a literatúra 30(7/23)44,74%3066,05%309912  2,1030
Teoretická časť odbornej zložky 30(7/23)    14772 1,9030

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky30(7/23)9118202,1030

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborPočet žiakov k 15. 9. 2016
I. A6325 M ekonomické lýceum17
II. A6325 M ekonomické lýceum20
II. B6317 M obchodná akadémia16
III. A6325 M ekonomické lýceum20
III. B6317 M obchodná akadémia17
IV. A6325 M ekonomické lýceum17
IV. B6317 M obchodná akadémia13

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP145
DPP00
Znížený úväzok122
ZPS10
Na dohodu10
Dlhodobá PN10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu01515

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenneod. - do.
I. A, II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A, IV. BTŠV2 hod. v každej z uvedených tried05. 09. 2016 - 09. 01. 2017
I. A, II. ADEJ2 hod. v každej z uvedených tried16. 11. 2016 - 30. 06. 2017
II. BDEJ1 hod. v každej z uvedených tried16. 11. 2016 - 30. 06. 2017
I. A, II. A, II. BETI1 hod. v každej z uvedených tried16, 11, 2016 - 30. 06. 2017

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška140
2.kvalifikačná skúška30
štúdium školského manažmentu20
špecializačné inovačné štúdium22
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovškolské kolookresné kolokrajské kolomedzinárodné koloOrganizátorUmiestnenie
        
Hviezdoslavov Kubín2 žiačky7 žiačok2 žiačky    
Literárny Kežmarok1 žiačka       
Olympiáda v ANJ 2 žiačky2 žiačky   HA JA Bardejov 
Olympiáda v NEJ 1 žiačka2 žiaci1 žiačka  HA JA Bardejov 
Jazykový kvet - prednes cudzojazyčnej poézie a prózy2 žiačky 2 žiačky    
Obvodné kolo hádzanej žiakov SŠ0 0  OA Bardejov 
Krajské kolo v hádzanej žiakov SŠ0  0 OA Bardejov 
Obvodné kolo vo florbale žiakov SŠdružstvo družstvo  SPŠ Bardejov, GLS Bardejov 
Obvodné kolo vo volejbale žiačok SŠdružstvo družstvo  Spojená škola Bardejov 
Stolný tenis družstvo družstvo  Súkromná stredná odborná škola Bardejov 
Obvodné kolo v basketbale žiačok SŚdružstvo družstvo  GLS Bardejov 
Vianočný turnaj vo volejbale dvojica   dvojicaSŠ JH Bardejov 
Vansovej Lomnička2 žiačky 2 žiačky  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove2. a 3. miesto
Maturita v knižnicidružstvo žiačok z III. A družstvo žiačok z III. A  Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove3. miesto
50. ročník krajskej súťaže žiakov SŠ v SIP2 žiačky 1 žiačka  PSK Prešov7. miesto
Súťaž v písaní na PC14 žiakov14 žiakov     
Územná súťaž Družstiev prvej pomoci4 žiačky 4 žiačky  Slovenský Červený kríž, ÚzS Bardejov na Mníchovskom potoku3. miesto

Spoločensko-vedné predmety

 

Jazyk a komunikácia (SJL, ANJ RUJ, NEJ):

·       dňa 20. 10. 2016 sa naši žiaci zúčastnili anglického predstavenia s názvom Oliver Twist      v Prešove

·       dňa 30. 11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo testovanie úrovne zvládnutia anglického jazyka Best in English

·       dňa 7.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJ

·       dňa  14.1.2017 sa žiačky Klaudia Kravcová, Jenifer Balážová zúčastnili obvodného kola olympiády z ANJ a žiačka Ivana Drangová olympiády z NEJ

·       dňa 27. 02. 2017 sa žiačky našej školy Terézia Husárová a Júlia Klaudia Šarišská             z II. A triedy zúčastnili súťaže Vansovej Lomnička

·       žiaci III. A triedy ( Paula Hudačinová, Patrícia Marcinová, Martina Kurimaiová, Klaudia Pavúková a Kristína Špirlová) sa aktívne zapojili do akcie Maturita v knižnici, kde úspešne obsadili 3. miesto

·       žiačka Natália Majerníková a Terézia Husárová sa zúčastnili súťaže Jazykový kvet v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy

·       vyučujúce ANJ sa zapojili do projektu EnglishGo, v rámci ktorého škola získala online prístup k používaniu didaktických prostriedkov, zároveň sa obe vyučujúce zúčastnili odborného školenia na využívanie online portálu

·       Ing. Hüblerová a Mgr. Dzubáková sa  zúčastnili odborného seminára - Bez predsudkov, ktorý bol spojený s premietaním filmu Sídliskový sen a zároveň s besedou s režisérom filmu Mirom Mokrým

V rámci súťaží:

·       sa uskutočnili triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína a súťaž v rétorike. Dve žiačky – Júlia Klaudia Šarišská a Erika Kaščáková – reprezentovali školu na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

·       žiačka I. A triedy – Júlia Ovšaniková – posielala svoje práce do súťaže Literárny Kežmarok

 

V rámci oblasti Matematika a práca s informáciami:

·       sa naše žiačky zúčastnili súťaže Matematický klokan, žiačka Dominika Jurová z III. A triedy sa zaradila medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR

·       pravidelne bola aktualizovaná internetová stránka MAT

·       v budove na Komenského 5 bola vedená nástenka MAT

 

Zdravie a pohyb :

·       žiaci I. A triedy sa zúčastnili plaveckého kurzu, ktorý sa uskutočnil od 12 – 14. 9.2017 na kúpalisku  v Bardejovských Kúpeľoch

·       dňa 20.12.2016 sa uskutočnila školská súťaž v stolnom tenise žiakov

·       dňa  22.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo florbalového turnaja, ktorého sa zúčastnili žiačky: Galarovičová, Gravecz, Ivančová, Knapová, Zbrehová, Chovancová, Lenártová. Žiačky obsadili 4. miesto

·       v dňoch 20. – 24. marca 2017 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v Tatranskej Lomnici

·       v dňoch 5 – 7. 6. 2017 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníka. Program kurzu  počas dvoch dní zabezpečili príslušníci ozbrojených síl SR

·       dňa 12. 4. 2017 OA zorganizovala turnaj v hádzanej v športovej hale pre stredné školy, do ktorého sa zapojilo 5 stredných škôl

 

Odborné predmety

·       Ing. Gajdošová pripravila dohody na prax pre 30 žiakov štvrtého ročníka a taktiež rozpis kontroly praxe. Následne po jej absolvovaní spolu s Ing. Šimovou zhodnotili  úroveň vypracovania záverečných správ z praxe.

·       Dňa  15. 12. 2016 Ing. Šimová zorganizovala Vianočnú súťaž v písaní na PC, ktorá bola vyhodnotená na „Vianočnej akadémii OA dňa 22. 12. 2016 – výsledková listina doložená.

·       Vyučujúce ekonomiky Ing. Gajdošová a Ing. Šimová aktualizovali témy na ústnu časť odbornej zložky pre študijný odbor obchodná akadémia a študijný odbor ekonomické lýceum a taktiež učebné pomôcky využívané na maturitnej skúške. V rámci praktickej časti vyučujúce vypracovali dve témy na praktickú časť z účtovníctva, ADK, AKC a zadania zamerané na využitie informatiky.

Hodiny ekonomiky sa na žiadosť učiteľov aspoň raz týždenne vyučovali v učebniach informatiky, čo prispelo k tomu, že žiaci mohli využívať internetové bankovníctvo, vyskúšať si elektronické vypĺňanie daňových tlačív, ale aj iných tlačív dostupných na internete. Takéto hodiny sú pre žiakov zaujímavé a vyučujúcim dávajú možnosť napĺňať zásadu prepojenia praxe s teóriou.

·       Odborné exkurzie - v priebehu roka v rámci voliteľného predmetu sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie na letisku v Košiciach, kde sa oboznámili s procesom vybavenia cestujúcich od vstupu do letiskovej haly až po nástup do lietadla. V rámci hodín zameraných na kategorizáciu ubytovacích zariadení som zabezpečila exkurziu v hoteli Šariš, Alexander v Bar. Kúpeľoch, a hoteli Artin Bardejov. Priamo na mieste mohli žiaci konfrontovať súlad s vyhláškou, ktorá určuje počet hviezdičiek pre ubytovacie zariadenie. Počas roka pracovali na podnikateľskom zámere zameranom na zriadenie cestovnej agentúry, prípadne poskytovanie ubytovania alebo iných služieb súvisiacich s cestovným ruchom. Ing. Šimová zabezpečila pre žiakov prednášku k rozvoju finančných zručností.

·       V rámci predmetu tovaroznalectvo a spoločenská komunikácia sa žiaci zúčastnili exkurzie v predajni so športovými potrebami, drogéristickým tovarom  a u výrobcu šperkov. 

·       V záujme zvýšenia finančnej gramotnosti sme zapojili žiakov do projektu VIAC AKO PENIAZE, kde bolo podmienkou vypracovať vstupný test, absolvovať otázky a úlohy z desiatich tém a následne vypracovať výstupný test. V rámci hodín ekonomiky si žiaci mohli odskúšať prácu s internetbankingom pomocou simulátora, ktorý na svojich internetových stránkach ponúkala  Nadácia SLSP, a.s..  Okrem iného aj hru  CVIČNÁ BANKA.

·       V mesiaci december 2016 sme začali prácu na projekte s názvom Praktický ekonóm zameranom na získanie finančných prostriedkov  na zrealizovanie zahraničnej odbornej stáže žiakov štvrtého a tretieho ročníka. Žiadosť bola úspešne schválená a tak sme priebežne začali plniť podmienky súvisiace s výberom a prípravou žiakov. Zostavili sme komisiu pre výber študentov, ktorí majú záujem o absolvovanie tejto stáže a následne budú touto komisiou vybraní žiaci, ktorí budú priebežne pripravovaní v súlade s harmonogramom. Veríme, že aj to prispeje k zvýšeniu kreditu školy.

·       V mesiaci februári (16. 02. 2017)  žiačka našej školy zúčastnila na Krajskom kole v písaní na PC v  OA.

·       V mesiaci máji boli opäť pripravené dohody pre žiakov 3. ročníka na absolvovanie povinnej odbornej praxe. Žiaci prvého ročníka priebežne v druhom polroku pracovali na podnikateľskom zámere, ktorý bolo potrebné odovzdať do konca školského roka. Uvedené zámery budú v druhom ročníku obhajovať pred triedou.

·       Vyučujúce Ing. Gajdošová, Ing. Tkačivská a Ing. Vízváriová boli poverené vypracovaním učebných osnov a plánov pre novo zaradený študijný odbor večerného špecializačného štúdia 6332 Q daňové služby.  

·       bola zorganizovaná besedu k oslobodeniu mesta a zabezpečovala zbierku „Úsmev ako dar“.

·       Taktiež sme sa podieľali na prezentácií školy počas dni otvorených dverí.

 

Medzinárodný projekt „Town Twinning“ v meste Nyíregyháza v Maďarsku

V dňoch 17. – 20. mája 2017 sa dve žiačky Obchodnej akadémie v Bardejove - Terézia Husárová a Júlia Klaudia Šarišská, zúčastnili medzinárodného projektu „Town Twinning“ v meste Nyíregyháza v Maďarsku.

Do tohto projektu boli zapojené štyri partnerské mestá zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska,  a to konkrétne Prešov, Nyíregyháza, Rzeszów a Satu Mare.  Za náš región bola ako koordinujúca organizácia, poverená mestom Prešov, Rada mládeže Prešovského kraja, ktorá spolupracuje s mestským mládežníckym  parlamentom Mladý Bardejov, kde má svoje zastúpenie aj naša škola.

Projekt bol zameraný  na výmenu skúseností a dobrej praxe ohľadom mládežníckej participácie, aktívneho občianstva a štrukturovaného dialógu medzi mladými ľuďmi a „dôležitými dospelými“ na úrovni školy, mesta, či regiónu. Počas štyroch dní naše žiačky úspešne reprezentovali svoj región, získali nové poznatky v oblastiach, na ktoré bol projekt zameraný, zúčastnili sa rôznych prednášok a v neposlednom rade sa zdokonalili v anglickom jazyku. 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

V pondelok 5. júna  boli na našej škole príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia OS SR zo Žiliny. Po úvodnej prednáške o organizácii OS SR, trojica profesionálnych vojakov priblížili žiakom nábor a výcvik príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia. V tejto časti si žiaci mohli aj prakticky vyskúšať založenie rôznych typov padákov. Nakoľko táto činnosť nie je jednoduchá,  priniesla aj humorné situácie.  To, že mier nemôžeme brať ako  samozrejmosť, nám ukázal film Misia Afganistan. Záverečná diskusia potvrdila, že táto téma žiakov zaujala. Prípravný výcvik vojakov špeciálneho určenia sa končí fázou stmelenia. Vytvorená atmosféra ukázala, že takúto fázu mal už úvodný deň kurzu.

      V utorok, 6. júna, príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny vystriedali ich kolegovia z 2. mechanizovanej brigády z Prešova a 2. mechanizovanej brigády z Trenčína.  Témami druhého dňa kurzu boli vojenské zdravotníctvo a vojenské humanitárne misie OS SR mimo územia Slovenska.

Po úvodnej  teoretickej časti nasledovali praktické ukážky vojenských zdravotníkov a prieskumníkov. Po nich si už mohli svoje zručnosti na vytvorených stanovištiach v areáli školy vyskúšať aj samotní žiaci. Zaujímavosťou boli špeciálne pomôcky na zastavenie masívnych krvácaní, ktoré sa môžu používať len v bojových operáciách.

          Kurz na ochranu života a zdravia je samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania študentov stredných škôl. Vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti je hlavne formovanie ich vlasteneckého povedomia, vytváranie ich zručností a návykov pri riešení mimoriadnych  udalostí,  ako aj zdravotnícka príprava.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci Obchodnej akadémie v Bardejove sa zapájajú do väčšiny súťaží organizovaných pre stredné školy. Zúčastňujú sa oblastných športových súťaží, súťaží v písaní na stroji a počítači, v účtovníctve, na prezentáciách cvičných firiem, na výstavách cestovného ruchu a aplikovanej ekonómie, a pod. Už tradične sú naši žiaci zapojení do rôznych dobrovoľných zbierok, napr. biela pastelka, pomoc deťom v detských domovoch, návšteva centra pre seniorov.

Škola sa prezentuje hlavne prostredníctvom svojej webovej stránky, ktorá je pravidelne aktualizovaná.


Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti

I. ODBORNÉ:

1. Prezentačné akcie

a) v priestoroch školy

b) mimo priestorov školy

2. Súťaže

a) olympiády

b) odborné ekonomické

c) matematické

d) športové

f) kultúrne

3. Kurzy (pre žiakov)

4. Hospodársky týždeň

5. Besedy a prednášky

II. PROGAGAČNÉ

1. Publikačná činnosť

2. Informačno-propagačné ponuky

3. Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály

4. Webová stránka školy

5. Fotodokumentácia

6. Kronika

7. Deň otvorených dverí

III. CHARITATÍVNE

1. Zbierky

2. Návštevy

3. Darovanie krvi

IV. KULTÚRNE

1. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení

2. Tematické exkurzie

3. Výtvarné a fotografické práce

4. Návštevy výstav, múzeí

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Infovek ( www.infovek.sk ) - od roku 1999

V minulom školskom roku sme mali z projektu infovek zaplatené pripojenie na Internet, a multilicencie na NOD. Využívajú to všetci žiaci a učitelia.

Aplikovaná ekonómia

Je to vzdelávací program pre študentov 3. ročníka stredných škôl. Je súčasťou vzdelávacieho programu Mládež pre budúcnosť, ktorý prezentuje Nadácia Junior Achievement SR. Študenti reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť, volia svojho prezidenta a štyroch viceprezidentov, ktorí ju riadia a s aktívnou pomocou ostatných spolužiakov - zamestnancov firmy - plnia predsavzaté plány. Študentská spoločnosť funguje ako každá iná firma na trhu s jediným rozdielom - časovým obmedzením existencie študentskej spoločnosti - 8 mesiacov.

Pill School Agreement - projekt MŠ a Microsoftu

Projekt je určený pre školy zo zaostalých regiónov. V rámci projektu majú školy licencie na Windows XP Proffesional za poplatok na 1 počítač a MS Office. Každoročne sa podpisuje nová zmluva s aktualizovaným počtom počítačov. Licencie využívajú všetci žiaci.

NÚCEM e - test

Kľúčový cieľ projektu:

Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM.

B) Krátkodobé

Erasmus+, prevzdelávanie a odborná príprava, Kľúčová akcia 1, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Trvanie projektu je 12 mesiacov. Projekt začína 01. 08. 2017 a končí 31. 07. 2018. Celkový rozpočet projektu je 29 338 €.

V rámci projektu Erasmus+ 19 žiačok našej školy absolvuje dvojtýždňovú stáž v Českej republike. Po návrate zo stáže budú ďalej pokračovať v štúdiu. Stáž bude realizovaná formou odbornej praxe.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 bola na škole vykonaná tématická inšpekcia na zistenie vzťahu medzi mierou osvojených poznatkov zo spoločenskovedných predmetov (dejepis, občianska náuka) v zmysle príslušných vzdelávacích štandardov a postojmi žiakov 1. a 4. ročníka k demokratickým hodnotám formou dotazníka.

Dátum inšpekčnej kontroly: 28. 11. 2016

Druh inšpekcie: štátna školská inšpekcia, Šolské inšpekčné centrum Prešov

Závery následnej štátnej školskej inšpekcie

Výsledky boli spracované na základe dotazníka z predmetov dejepis a občianska náuka, žiaci školy dosiahli vedomostné skóre 4, 81 z 9 bodov, ktoré mohli získať za správne zodpovedanie všetkých vedomostných otázok. Priemerné vedomostné skóre žiakov za Slovenskú republiku predstavovalo 4, 96 bodu.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vyučovanie na škole sa realizuje od januára 2016 v budove na Komenského ulici 5.

V budove je 8 klasických tried, 3 odborné multimediálne učebne informatiky napojené na internet, 1 učebňa pre vyučovanie cudzích jazykov, 1 odborná učebňa EKC a cvičných firiem. Škola vlastní modernú spoločenskú miestnosť vybavenú multimediálnou technikou a 60 miestami na sedenie. Miestnosť je určená na spoločné prednášky, besedy, porady a pod.

Svojpomocne sme si vybudovali vlastné pohybové štúdio a vlastnú posilňovňu vybavenú posiľovacími zariadeniami a iným športovým zariadením pre vyučovanie telesnej výchovy.

Všetky priestory na škole vyhovujú hygienickým a estetickým požiadavkám.

Škola využíva aj športové ihrisko pri SPŠ v Bardejove a verejné športové zariadenia, ktoré sú v správe Mesta Bardejov.

Podobne škola nevlastní školskú jedáleň. Stravovanie žiakov a učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni pri Gymnáziu LS Bardejov, v školskej jedálni SPŠ v Bardejove.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

V kalendárnom roku 2016 boli Obchodnej akadémii v Bardejove poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške:

430 439 € €.

Z toho:

1. bežné výdavky 425 597 €,

2. finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy v školskom roku 2016/2017 boli poskytnuté vo výške 3 919 €,

3. zprojektu EÚ "Moderné vzdelávanie", ktorý bol ukončený v roku 2015, nám prešli zostávajúce finančné prostriedky vo výške 1 164 €.

4. lyžiarsky kurz pre 21 žiakov - vyčerpalo sa 3150 €.

5. kapitálové výdavky 4 842 €, pridelené na rozvody a inštaláciu počítačovej siete a školského rozhlasu.

6. prostriedky z darov na vyrovnanie projektu "Moderné vzdelávanie" predstavovali 1399 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Monitorovať uplatnenie absolventov na trhu práce a na vysokých školách.

Prostredníctvom výchovného a kariehneho poradcu sa v priebehu mesiacov jún - september zisťuje uplatnenie absolventov našej školy prostredníctvom NÚP a súčasne sa zisťuje počet absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na VŚ. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí absolventi po ukončení štúdia odchádzajú za prácou do zahraničia, získané informácie nie je možné považovať za 100 %-né.

Utlmiť tie študijné odbory, ktorých absolventi nenachádzajú uplatnenie na trhu práce.

Vzhľadom na skutočnosť, že o našu školu je z hľadiska študentov ZŠ neustále nižší záujem, uvažujeme o útlme nášho odboru 6317 M obchodná akadémia. Ba naopak, snažíme sa ponúknuť našim budúcim študentom nové možnosti štúdia ekonomických predmetov formou nového študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum, v ktorom v školskom roku 2018/2019 plánujeme doplniť rozšírenými hodinami informatiky.

Spolupracovať so zamestnávateľmi a sociálnymi partnermi s cieľom zosúladenia obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce.

Obsah vzdelávania našich študentov je neustále aktualizovaný a všetky nové legislatívne zmeny sú okamžite zahrnuté do tematických plánov jednotlivých, hlavne odborných, predmetov. Takže obsah vzdelávania je v súlade s požiadavkami trhu práce.

Radi by sme využili doterajšie skúsenosti, ktoré sme mali s pomaturitným štúdiom cestovného ruchu a v školskom roku 2017/2018 važujemei s obnovením tohto štúdia v odbore 6332 Q daňové služby. Ide o vyššie odborné štúdium realizované večernou formou. O uvedené štúdium už pomerne veľký záujem aj zo strany našich absolventov, pretože v našom meste nie sú iné možnosti štúdia pre absolventov stredných odborných škôl - vysokoškolské, bakalárske. Štúdium sa končí absolventskou skúškou a získaním tituli "Dis."

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Aj napriek tomu, že sme odborná škola, naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky hlavne v športových súťažiach. Naši žiaci sa zapájajú do väčšiny súťaži, ktoré sú organizované inými obchodnými akadémiami, napr. písanie na stroji a počítači, súťaž v účtovníctve, prezentácia cvičnej firmy, výstava firiem cestovného ruchu, výstava študentských spoločnosti aplikovanej ekonómie a pod. V minulom školskom roku na škole pracovalo 14 krúžkov v rámci ktorých sa študenti zapájali do mimoškolských aktivít. Najväčší záujem bol o doučovanie v cudzích jazykoch, o prípravu na maturitné skúšky a o tvorbu www stránok (internetový klub).

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

Určité nedostatky sú vo finančných možnostiach, ktoré škola má. Napríklad nedarí sa nám v plnej miere zabezpečiť všetky učebné pomôcky a odbornú literatúru, ktorú učitelia požadujú. Častokrát si učitelia musia odborné knihy zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov. Potrebovali by sme doplniť žiacku a učiteľskú knižnicu o nové publikácie, na ktoré však nemáme finančné prostriedky. Určitým nedostatkom je aj účasť učiteľov na organizovaných školeniach. Mnohí odmietajú účasť na školeniach, ktoré vedú málo fundovaní a odborne zdatní lektori. Týka sa to hlavne školení pre vyučovanie odborných predmetov.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Absolventi našich študijných odborov sa môžu uplatniť na ktoromkoľvek úseku ako technicko-hospodársky pracovník, prípadne absolventi odboru škola podnikania získavajú vedomosti a zručnosti pre podnikanie v oblasti drobných živností. Takmer 60% žiakov však pokračuje v štúdiu na vysokých školách ekonomického alebo právneho charakteru. Sú však výnimky, keď naši absolventi pokračujú v štúdiu aj na iných typoch vysokých škôl.

Kód a názov študijného odboru Celkový počet absolventovPrijatí na VŠPrijatí na NŠ / PMŠPrijatí do zamestnaniaEvidovaní na ÚPSVaR
6325 M ekonomické lýceum1713121
6317 M obchodná akadémia137024

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Vo vyučovacom procese v školskom roku 2016/2017 sme sa snažili o maximálne dodržiavanie psychohygienických podmienok.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Abeceda modernej asistentky (moderného asistenta)Ing. Darina Šimová
Konverzácia v ANJMgr. Eva Ladomerská
Matematika v kockeMgr. Iveta Tomahogh
Maturujem z účtovníctvaIng. Ingrid Hüblerová
Rozhlasový krúžokMgr. Marta Sterančáková
Stolný tenisMgr. Viera Feciskaninová
Tvorba web stránokIng. Gabriela Martičeková
ÚčtovníkIng. Irena Halecká
Účtujeme podvojneIng. Mária Tkačivská
Viac ako peniazeIng. Magdaléna Gajdošová
Zdokonaľujeme sa v písaní na PC všetkými desiatimiIng. Gabriela Vízváriová
Zdokonaľujeme sa v účtovníctveIng. Gabriela Vízváriová
Žiacka školská radaMgr. Alexandra Urbanová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi hlavne prostredníctvom Školskej rady pri OA Bardejov. Na zasadnutia Školskej rady sú pravidelne prizývaní zástupcovia vedenia školy, výchovný poradca, správca neinvestičného fondu.

Zúčastňujú sa zasadnutí Rady školy. V rámci zasadnutí Rady rodičov sa zúčastňuje vedenie školy, na ktorých rodičov informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, krúžkovej činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti a aktivitách na odbornom výcviku, o technickom vybavení školy, o družobných stykoch s ostatnými školami v zahraniční, o riešení výchovných problémov, o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na ich zdravý telesný a psychický vývin, o stravovaní žiakov a pod.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s verejnosťou predovšetkým počas odbornej praxe, ktorú naši žiaci absolvujú v štátnych a súkromných inštitúciách a bankách v meste a blízkom okolí.

Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami v rámci mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti: - pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri organizovaní kultúrnych vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri skrášľovaní prostredia a pod., - spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní odbornej praxe.

Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú Spolupráca školy a verejnosti Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami v rámci mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti: - pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri organizovaní kultúrnych vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri skrášľovaní prostredia a pod., - spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní praxe a odbornom výcviku. Organizácie, s ktorými škola najčastejšie spolupracovala Bardejovské kúpele a.s., MsÚ, OÚ, HOS, MsKS, Domovy sociálnych služieb - Alia a Dúha, NsP, SČK, Únia nevidiacich a slabozrakých, Regionálna liga proti rakovine, RÚVZ, RV a PS, Centrum poradensko-psychologických služieb, Centrum voľného času, podniky v rámci odbornej praxe žiakov a pod.

Záver

Vypracovala: Ing. Irena Halecká

V Bardejove, 25. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:


Vypracovala:  Ing. Irena Halecká

Bardejov, 6. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: .................................

Vyjadrenie rady školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 bola prerokovaná na Rade školy pri OA Bardejov dňa  .................................

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria