Navigácia

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov Sekcia cudzích jazykov Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov

Predmetové komisie

PREDMETOVÁ KOMISIA SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV

oblasť Jazyk a komunikácia:                         Slovenský jazyk a literatúra

oblasť Človek a príroda:                               Biológia a ekológia (Biológia)

                                                                      Základy prírodných vied

oblasť Človek a spoločnosť:                         Dejepis

                                                                     Občianska náuka

oblasť Človek a hodnoty:                             Etická výchova

                                                                    Náboženská výchova

oblasť Matematika a práca s informáciami:     Matematika

                                                                         Informatika

oblasť Zdravie a pohyb:                               Telesná a športová výchova

oblasť Voliteľné predmety:                          Cvičenia z matematiky

 

Členovia PK                                                                                    Odkazy

Mgr. Iveta Tomahogh                                                

Mgr. Alexandra Urbanová

Mgr. Monika Dzubáková

Mgr. Marta Sterančáková

Mgr. Stanislav Marcin

Mgr. Ivan Feciskanin

Ing. Gabriela Martičeková    http://oabar.edupage.sk/text/?text=teachers/15767&subpage=1 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria