Navigácia

Úspešné ukončenie štúdia

Zákony a vyhlášky o ukončovaní štúdia

Zákony a vyhlášky o ukončovaní štúdia

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky MŠVVaŠ č.209/2011 Z.z., vyhláška MŠVVaŠ SR č.319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia
a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z, platia nasledujúce informácie:

1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch
predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku
z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2
školského zákona).
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2014, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2014, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2015).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30.
septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS
prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi,
ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

• Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
• Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
• Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet (vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu ).

1. Ak žiak gymnázia, strednej odbornej školy alebo konzervatória požiadal
o uznanie náhrady maturitnej skúšky z povinného cudzieho jazyka (súčasťou
ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy uznal jazykový certifikát ako náhradu
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže žiak maturovať z toho istého cudzieho
jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň B1 alebo
B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj
ÚFIČ MS) alebo obidvoch častí MS súčasne.
2. Ak žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo s vyučovacím
jazykom ukrajinským, žiak strednej odbornej školy alebo žiak konzervatória
požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z povinného cudzieho jazyka
(súčasťou ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy uznal jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže žiak maturovať z iného
cudzieho jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň
B1 alebo B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS
(PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne.
3. Ak žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským alebo žiak gymnázia
s dvoma vyučovacími jazykmi požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky
z povinného cudzieho jazyka (súčasťou ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy
uznal jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže
žiak maturovať z iného cudzieho jazyka:

a. ako z ďalšieho voliteľného predmetu. V tomto prípade ÚFIČ MS z daného
cudzieho jazyka môže vykonať na úrovni B1 alebo B2 (vyhláška č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., § 6, odsek 10). Ak žiak chce vykonať z daného cudzieho jazyka aj EČ MS, môže si
vykonanie EČ zvoliť ako dobrovoľný predmet.

b. ako z dobrovoľného predmetu.
Žiak si môže zvoliť úroveň B1 alebo B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ
MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj ÚFIČ MS) alebo obidvoch častí
MS súčasne.

• Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na počúvanie s porozumením.
• Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.
• Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú
z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk/ Cieľové požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. roku 2011/2012.
• Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných
vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných,spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským maturuje iba z jedného voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6.

Od 1. septembra 2016 nadobúda účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria