Navigácia

Pre uchádzačov - informácie o štúdiu 2018/19

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Pre žiakov základných škôl 

  a pre vzdelávanie dospelých (pomaturitné štúdium)

Denné štúdium - pre žiakov ZŠ  


1. Kritériá na prijímacie pohovory pre šk. rok 2018/2019  

2.  Vzorové testy na príjmacie skúšky: SJL, MAT

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM  s rozšíreným vyučovaním informatiky otvárame v školskom roku 2018/2019
 

 • 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
 • uplatnenie absolventov v ekonomickej sfére ( administratíva, štátna a verejná správa, samostatné podnikanie v oblasti spracovania účtovnej agendy, súdy, prokuratúra, colná a finančná správa a podobne,  s možnosťou štúdia na vysokých školách ekonomického ale aj iného zamerania  na Slovensku, v ČR )

 

Vzdelávanie dospelých (pomaturitné štúdium)

Externé štúdium, večernou formou - pre absolventov stredných škôl: 
Bez prijímacích skúšok, iba na základe prijímacieho pohovoru  na základe predloženého maturitného vysvedčenia a zaslanej vyplnenej prihlášky na pomaturitné štúdium. /pozri kritériá pre prijímacie konanie/
Podanie prihlášky do 31. 05. 2018 v osobitných prípadoch do 31. 07. 2018. (žiaci neprijatí na VŠ
Štúdium bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne a dištančne).

OBCHODNÁ AKADÉMIA - otvárame v školskom roku 2018/2019
6317 N obchodná akadémia    
Študijný plán   
                                           Kritériá na prijímanie uchádzačov - N pomaturitné štúdium

 • 2-ročné pomaturitné štúdium pre absolventov gymnázií a iných odb. škôl na získanie ekonomického vzdelania
 • denná forma, podľa záujmu aj externá (večerná) forma

DAŇOVÉ SLUŽBY - otvárame v školskom roku 2018/2019
6332 Q  daňové služby    
Študijný plán    Školský vzdelávací program
                                    Kritériá na prijímanie uchádzačov - Q špecializačné pomaturitné

 • 2-ročné vyššie odborné  štúdium ukončené absolutóriom (absolventskou skúškou)
             s titulom „DiS.“ (diplomovaný špecialista)
 • uplatnenie absolventov v špecializácii spracovania účtovníctva a daní
 • pre absolventov študijných odborov skupiny 63 a 64 ekonomika, organizácia, obchod a služby
 • dosiahnete stupeň vzdelania ISCED 5B
 •  

Vyplnenú prihlášku na externé štúdium a ostatné doklady  pošlite e-mailom na adresu riad@oabar.edu.sk, alebo admin@oabar.edu.sk, alebo  na poštovú adresu:
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov, prípadne priniesť osobne. 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria