Navigácia

MATURITA

Organizácia a hodnotenie maturitných skúšok 2018

Podrobný harmonogram maturitných skúšok bude zverejnený pred akademickým týždňom.

Organizácia a hodnotenie maturitných skúšok 2018

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2017/2018:

 • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2017,
 • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

- úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

- úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

 • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
 • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
 • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z. , § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
 • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika, ... ), ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával.  Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu),
 • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
 • z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
 • uznanie jazykového certifikátu  ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01. 09. 2014 nie je možné,
 • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

 

Žiaci 4. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2018 svojej triednej učiteľke najneskôr do 29. septembra 2017.

 

Spôsob a forma konania MS

Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách :

a) slovenský jazyk a literatúra
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk, ruský jazyk)
c) teoretická časť odbornej zložky
d) praktická časť odbornej zložky.
 

Maturitná skúška je rozdelená na:
a) externú časť a
b) internú časť

 

Interná časť MS má 2 formy - písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2018) a ústnu formou (tzv. ústne maturity v máji 2018).

 

Predmet

Úroveň

Externá časť

Interná časť a jej formy

Písomná forma

Ústna forma

príprava

odpoveď

Slovenský jazyk a literatúra

-

100 min

150 min

20 min

20 min

Anglický jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

Matematika

-

150 min

-

20 min

20 min

Teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30 min

30 min

Praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín (príprava a výkon)

 v jednom dni najviac 8 hodín

 

Zmena od 01. 09. 2015

- v predmete slovenský jazyk a literatúra sa externá časť upravila na 100 minút (pôvodne bolo 90 minút). 

- v predmete matematika sa externá časť upravila na 150 minút (pôvodne bolo 120 minút). 

 

Hodnotenie a klasifikácia MS

Od 1. septembra 2012 platí zmena v hodnotení a klasifikácii MS – vyhláška č. 318/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 7:

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má externú časť MS a písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

a)     nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b)     je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

To znamená:

-  žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak z ústnej formy internej časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov alebo z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov, alebo

-  z ústnej formy inter. časti získa známku 4  a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov a zároveň  z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov,

 

 

 

Termíny maturitnej skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  13. marca 2018
 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) z anglického aj z ruského jazyka: 14. marca 2018
 • Externá časť (EČ) z matematiky: 15. marec 2018
 • Praktická časť odbornej zložky: 02. – 03. mája 2018
 • Ústna forma internej časti MS: 21. – 25. mája 2018, termín schvaľuje Okresný úrad v Prešove – odbor školstva

(Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.)

 

 Hodnotenie externej časti MS (EČ MS - testy)

Výsledné hodnotenie testu EČ MS zo SJL a z cudzieho jazyka sa vyjadruje celkovou úspešnosťou v percentách a percentilom.

Percentil udáva, koľko percent maturantov dosiahlo horší výsledok ako príslušný žiak (napr. ak má žiak percentil 72,4; tak 72,4 % maturantov dosiahlo horší výsledok).

Tieto hodnoty sa uvedú aj na maturitnom vysvedčení žiaka.

 

Hodnotenie písomnej formy internej časti MS (PFIČ MS - sloh)

Úspešnosť žiaka, hodnotenie PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka je vyjadrené v percentách.

Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení.

Poznámky:

 1. Maturitná skúška z predmetu matematika - nemá PFIČ MS
 2. Maturitná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra má EČ a PFIČ podľa tejto štruktúry od školského roku 2007/2008 (Maturita 2008)
 3. V školskom roku 2008/2009 (Maturita 2009) sa zrušili úrovne vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov
 4. Organizačným zabezpečením EČ a PFIČ MS, tvorbou testov a pokynov je poverený NUCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) – inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva SR (Zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2)
 5. Od školského roku 2008/2009 (Maturita) 2009) sa predlžuje dĺžka trvania PFIČ MS z cudzích jazykov v obidvoch úrovniach na 60 minút
 6. Od školského roku 2015/2016 (Maturita) 2016) sa predlžuje dĺžka trvania PFIČ MS zo slovenského jazyka na 100 minút
 7. Od školského roku 2015/2016 (Maturita) 2016) sa predlžuje dĺžka trvania EČ z matematiky na 150 minút
 8. Všetky informácie o Maturite 2018 sú na stránke www.nucem.sk 

 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria