Navigácia

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov Sekcia cudzích jazykov Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov

Predmetové komisie

PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV ___________________________________

Vedúca predmetovej komisie: Ing. Magdaléna Gajdošová

Členovia PK:

Ing. Irena   H a l e c k á ,  Ing. Ingrid   H ü b l e r o v á ,  Ing. Magdaléna   G a j d o š o v á, Ing. Gabriela   V í z v á r i o v á ,  Ing. Mária   T k a č i v s k á , Ing. Gabriela   M a r t i č e k o v á ,  Mgr. Monika   D z u b á k o v á ,  Mgr. Alexandra   U r b a n o v á ,   Mgr. Marta   S t e r a n č á k o v á

Vyučovacie predmety podľa odborov:

Odbor 6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM

1.

Podniková ekonomika

2.

Účtovníctvo

3.

Administratíva a korešpondencia

4.

Obchodné a pracovné právo

5.

Spoločenská komunikácia

6.

Makroekononika

7.

Teória riadenia

8.

Cvičenia z ekonomickej informatiky

9.

Ekonomické cvičenia

10.

Cvičenia z účtovníctva

11.

Administratívne a korešpondenčné cvičenia

12.

Praktikum z daňovej sústavy

13.

Marketing v praxi

14.

Obchodná matematika

15.

Aplikovaná geografia

16.

Bankovníctvo

17.

Cestovný ruch

18.

Sekretárske a asistentské práce

19.

Manažment osobných financií

 

 

Odbor 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

1.

Podniková ekonomika

2.

Účtovníctvo

3.

Administratíva a korešpondencia

4.

Právna náuka

5.

Spoločenská komunikácia

6.

Tovaroznalectvo

7.

Úvod do sveta práce

8.

Cvičenia z ekonomickej informatiky

9.

Cvičenia z účtovníctva

10.

Administratívne a korešpondenčné cvičenia

11.

Praktikum z daňovej sústavy

12.

Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky

13.

Aplikovaná geografia

 

 

Odbor 6341 M ŠKOLA PODNIKANIA

1.

Právna náuka

2.

Podnikanie v praxi

3.

Marketing v praxi

4.

Ekonomické cvičenia

5.

Cvičenia z účtovníctva

6.

Cvičenia z ekonomickej informatiky

7.

Praktikum z daňovej sústavy

8.

Administratívne a korešpondenčné cvičenia

9.

Poradenstvo pre podnikateľov

10.

Bankovníctvo

11.

Cestovný ruch

12.

Sekretárske a asistentské práce

13.

Manažment osobných financií

 

Odborné ekonomické predmety sa členia na teoretické a praktické. Vzájomne sa tieto predmety dopĺňajú a pomáhajú formovať ucelenú osobnosť ekonomicky zmýšľajúceho žiaka/absolventa, ktorý je schopný nadobudnuté vedomosti a zručnosti plnohodnotne uplatniť v administratívno-ekonomickej praxi, podnikaní alebo v štúdiu na vysokej škole.

Ciele predmetovej komisie odborných predmetov:

sú obsiahnuté v učebných osnovách a tematických plánoch pre všetky tri študijné odbory, ročníky a jednotlivé odborné vyučovacie predmety,počas výučby chceme využívať okrem klasických foriem vyučovania aj moderné vyučovacie metódy a modernú didaktickú techniku,spájať teóriu s praxou a orientovať sa na trh práce,na hodinách POE, MAK, MEU... rozvíjať ekonomické myslenie žiakov, na hodinách UCT, CzÚ, EKC, CEI... pomáhať žiakom nadobudnúť vedomosti a zručnosti pre výkon funkcie účtovníčky,pokračovať v používaní programu MK SOFT pre účtovníctvo,na hodinách ADK, AKC upevňovať desaťprstovú hmatovú metódu písania na klávesnici počítača, vyhotovovať písomnosti v normalizovanej úprave a ovládať prácu s kancelárskou technikou,dbať o lepšie estetické cítenie a grafický prejav žiakov najmä v predmetoch ADK, AKC, EKC, CEI, DAS...v teoretických a praktických predmetoch klásť dôraz na samostatnú prácu žiakov, precvičovanie a upevňovanie vedomostí, používanie originálnych dokladov a tlačív, pre žiakov organizovať odborné exkurzie a besedy s odborným zameraním, v rámci odbornej praxe spolupracovať s podnikmi a inštitúciami v regióne,pracovať s talentovanými žiakmi,organizovať súťaže atď.

 

* bližšie informácie o konkrétnych odborných ekonomických predmetoch, obsahu výučby, cieľoch, materiáloch, pomôckach a pod. nájdete v časti Viac/Učitelia/pri konkrétnom učiteľovi, ktorý daný odborný ekonomický predmet vyučuje.

 

Vypracovala:

Ing. Darina Šimová, vedúca PK odborných predmetov

úca sekcie: Ing. Magdaléna Gajdošová

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria