Navigácia

 • Usmernenie PSK

   

 • O Z N A M

  Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2018/9916:2-10H0 zo dňa 23. 07. 2018 sa vyraďuje Obchodná akadémia v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu 2018. Výchovu a vzdelávanie žiakov vyradenej Obchodnej akadémie bude zabezpečovať v okrese Bardejov od 1. 9. 2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove.

  Vzhľadom na to, že chceme zabezpečiť plynulý a bezproblémový začiatok školského roka 2018/2019, Vám oznamujeme, že:

   

  - žiaci Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v svojom odbore v okrese Bardejov, musia písomne požiadať riaditeľstvo Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove o prestup na štúdium v doterajšom študijnom odbore a ročníku, v ktorom budú pokračovať na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka;

   

  -  žiadosť o prestup je potrebné podať do 31. 08. 2018, prípadne dňa 03. 09. 2018. Žiadosť podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka, alebo plnoletý žiak sám svojmu triednemu učiteľovi osobne, prípadne na sekretariáte Hotelovej akadémie Jána Andraščíka.Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke Hotelovej akadémie v Bardejove - www.habj.edupage@org;

   

  - slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude dňa 3. 9. 2018  v  Jedálni Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, so začiatkom o 8.00 hod.;

   

  - potvrdenia pre žiakov sa budú vydávať od 28. 08. 2018 na sekretariáte Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.;

   

  - v priestoroch Hotelovej akadémie sú pripravené triedy  a nové odborné učebne pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Obchodnej akadémie s doterajšími vyučujúcimi a triednymi učiteľkami, na ktorých ste boli zvyknutí;

   

  - po nástupe do školy budú prebiehať kroky týkajúce sa úpravy/zmeny názvu školy;

  - zmenu názvu školy budeme riešiť po zvládnutí úloh vyplývajúcich so začiatkom školského roka 2018/2019.  

                                                                                          Ing. Gabriela Vízváriová                                                                                                         šk. koordinátorka

  @

 • Oznam pre účastníkov zahraničnej odbornej stáže v Havířově

  Prosím účastníkov zahraničnej odbornej stáže v Havířově (I. a II. turnus), aby si v dňoch od 30. 07. 2018 do 03. 08. 2018 v čase od 07.00 do 14.30 h prišli na sekretariát školy vyzdvihnúť doplatok cestovného. Bližšie informácie Vám boli zaslané na mail, ktorý ste nahlásili pre tento projekt.

  Vízváriová

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Na posledný júnový deň sa tešili nielen žiaci ale aj vyučujúci, aby počas letných prázdnin a dovoleniek načerpali nových síl, spoznali veľa zaujímavých ľudí, získali nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá.

  Žiaci si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a spoločne zbilancovali uplynulý školský rok. 

  Tí najlepší, ktorí dosiahli výborný prospech, prípadne úspešne reprezentovali školu na verejnosti, boli ocenení knihou, ktorú si prevzali od riaditeľky školy Ing. Ireny Haleckej.

 • O Z N A M

  Oznamujem žiakom a širokej verejnosti, že Obchodná akadémia v Bardejove sa nemôže zrušiť a žiaci tejto školy nemôžu prejsť pod Hotelovú akadémiu v Bardejove, pretože Obchodná akadémia a Hotelová akadémia sú podľa § 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave dva rôzne typy škôl a tieto sa môžu iba spájať.

                                                                              Ing. Irena Halecká, riaditeľka školy

 • O Z N A M

   

  Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch

  od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018 – štátny sviatok) a 

  od 20. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok)

  v čase od 7.30 h do 12.00 h.

  Zároveň oznamujeme, že budova školy bude v čase prázdnin uzatvorená okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.

  Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.

  Pracovníci Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov

 • Územná súťaž Slovenského červeného kríža - družstiev prvej pomoci

  V piatok 15. júna v obci Šiba, okres Bardejov sa uskutočnila územná súťaž Slovenského červeného kríža – družstiev prvej pomoci.

  Päťčlenné družstvá stredných škôl okresov Bardejov a Stará Ľubovňa zbierali body v oblasti teoretických vedomostí o SČK, hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca, bezpríspevkového darcovstva krvi, praktickom poskytovaní prvej pomoci – kardiopulmonálna resuscitácia, ako aj ošetrení reálnych poranení, s ktorými sa museli popasovať. Resuscitovalo sa, ošetrovali sa krvácavé  i epileptické stavy.

  Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo v zložení Erika Kaščáková (IV. A), Kristína Šangriková (IV. A), Katarína Knapíková (II. A), Ivana Tipulová (II. A) a Kristína Birošová (II. A). V konkurencii deviatich družstiev sa umiestnili na peknom 5. mieste, čo bolo z bardejovských stredných škôl druhé najlepšie umiestnenie.

 • Kurz ochrany života a zdravia

  V rámci povinného Kurzu ochrany života a zdravia sa žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Bardejove zúčastnili výletu do oblasti Červeného Kláštora. Navonok drsný a nehostinný kraj oplýva jedinečnou ľudovou architektúrou, historickými pamiatkami i prírodnými krásami. Architektonickú perlu okolia Červený Kláštor – založili v 14. storočí kartuziáni. Strmé bralá Pienin obmýva pohraničná rieka Dunajec, ktorá si svojím dravým prúdom vyhĺbila prekrásny kaňon. A práve pozdĺž tejto rieky sme sa vybrali na cyklistickú túru až do Lesnice. Bol to veľmi príjemne prežitý deň, plný zážitkov a spoznávania krás východného Slovenska.

 • Celoškolské rodičovské združenie 6. 6. 2018

  Dňa 06. 06. 2018 sa na našej škole konalo celoškolské rodičovské združenie za prítomnosti rodičov, žiakov, zástupcov Rady školy pri OA Bardejov a hostí. Za hostí sa tohto RZ zúčastnili PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK, PhDr. Marián Damankoš, PhD., predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri PSK, PhDr. Jozef Lukáč, podpredseda PSK a poslanec NR a MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta Bardejov. Okrem p. Hanuščáka sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto iný z poslancov, ktorí boli pozvaní.

  Hneď na úvod Ing. Irena Halecká, riaditeľka školy privítala prítomných a informovala hlavne rodičov a žiakov so situáciou, ktorá nastala na našej škole. Dňa 04. 04. 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove konalo zasadnutie Komisie školstva PSK, na ktorom bol schválený návrh na vyradenie OA Bardejov zo siete škôl a školských zariadení. O tomto návrhu nevedel na škole nikto. Dozvedela sa o ňom po dvoch týždňoch pani riaditeľka úplne náhodou po upozornení, že na stránke PSK je zverejnené uznesenie s týmto bodom. Hneď v najbližšom termíne sa pani riaditeľka spolu so zástupcami zamestnancov školy ohlásila u vedúceho Odboru školstva PSK. Na tomto stretnutí im bolo povedané, že škola sa neruší a že v tomto návrhu došlo k chybe. Návrh bude pozmenený na spojenie škôl a bude prichádzať do úvahy až od školského roku 2019/2020. Z uvedeného dôvodu riaditeľka školy uverejnila na našej webovej stránke informáciu o tom, že škola sa neruší a naďalej ostáva v priestoroch na Komenského 5. Keďže návrh do najbližšieho zasadnutia PSK sa stále nemenil a ostával v znení o zrušení školy, pani riaditeľka so zástupcami Rady školy, rodičov a žiakov navštívila predsedu Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, ktorý ich informoval, že zmenu návrhu musí predniesť buď poslanec, ktorý tento návrh na zrušenie školy predložil, alebo vedúci Odboru školstva. Z uvedeného dôvodu nasledovalo ďalšie stretnutie s vedúcim OŠ, ktorý povedal, že nedôjde k zrušeniu školy, ale k spojeniu našej školy s Hotelovou akadémiou v Bardejove tak, že to bude škola s dvomi samostatnými zložkami. Takto sme boli zavádzaní až do samotného zasadnutia PSK, kde po búrlivej diskusii a napriek argumentácií poslancov Ing. Jozefa Kmeca, PhD., p. Pavla Ceľucha, Mgr. art. Juraj Bochňu, ArtD.  a MUDr. Borisa Hanuščáka o zachovaní školy s 50-ročnou tradíciou a o jej pričlenení ako samostatnej zložky k inej škole, poslanci PSK schválili návrh na zrušenie OA  Bardejov. 

  Z uvedeného dôvodu sa konalo aj toto stretnutie, kde rodičia a žiaci vyžadovali vysvetlenie, prečo nemôžu doštudovať na takom type školy, ktorý si vybrali a prečo musia študovať pod hlavičkou Hotelovej akadémie. Zo strany zástupcov PSK im bolo podané vysvetlenie, že táto škola už dlho bojuje s nedostatkom žiakov a tým aj financií. Rodičia však argumentovali, že už dlhé roky sa pošuškáva o tom, že OA Bardejov bude zrušená, alebo že prejde pod Hotelovú akadémiu, čo určite menu školy nepridáva a z uvedeného dôvodu poklesol záujem zo strany žiakov o štúdium na tejto škole. Po osobných skúsenostiach rodičia informovali, že o túto situáciu sa postarali aj výchovní poradcovia na ZŠ, ktorí odhovárali a odhovárajú od štúdia na OA.

  Stretnutie, ktoré trvalo viac ako 2 hodiny sa nieslo vo veľmi búrlivom duchu, ale rodičia ani žiaci odpovede na svoje otázky nedostali.

  Na záver vystúpil primátor mesta  MUDr. Boriš Hanuščák s príhovorom, v ktorom požiadal zástupcov PSK, aby bolo umožnené Obchodnej akadémii Bardejov pokračovať vo svojej činnosti. Dr. Damakoš, predseda Krajskej školskej komisie  ho preto vyzval, aby niektorý z poslancov za okres Bardejov podali  pozmeňovací návrh na zmenu uznesenia do Zastupiteľstva PSK, ktoré sa bude konať  25. 06. 2018 s tým, že Obchodná akadémia chce ostať samostatnou organizačnou zložkou v rámci spájania škôl, t. j. aby bola vytvorená Spojená škola, ktorej súčasťou by bola Obchodná akadémia. Finančný dopad by bol rovnaký, pretože túto spojenú školu by riadil jeden manažment a žiaci by mohli doštudovať pod hlavičkou OA Bardejov.

  Tento pozmeňovací návrh vypracuje Rada školy pri OA Bardejov dňa 08. 06. 2018 a bude prednesený na  6. zasadnutí PSK dňa 25. júna 2018.

 • Exkurzia žiakov OA Bardejov

  Dňa 28. 05. 2018 sa žiaci I. A a III. A zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná Hora. Na mieste nás privítala pani Mgr. Glucknerová, ukázala nám priestory, v ktorých sídli tento ústav a uviedla nás do prednáškovej miestnosti, kde sme si vypočuli zaujímavé prednášky.     

  MUDr. Jozef Benkovič nás uviedol do problematiky novodobých nemateriálnych závislostí (nadmerné využívanie internetu, gambling, shopoholizmus, workoholizmus,...). Pripomenul, že kým pri alkoholizme, či drogovej závislosti je jedinou správnou cestou abstinencia, pri nemateriálnej závislosti to také "jednoduché" nie je. Vyliečení pacienti sa musia naučiť fungovať v reálnom živote, tráviť primeraný čas na internete, či nakupovať rozumne. V závere prednášky sa nám prihovoril pacient liečený zo shopoholizmu a vypovedal svoj životný príbeh. Nasledovalo množstvo otázok zo strany študentov, ktoré prerušil až príchod druhej prednášajúcej doktorky.     

  Druhá prednáška sa týkala drogových závislostí. V nej nám prim. MUDr. Mária Martinove, PhD. popísala nielen jednotlivé typy závislosti, ale hlavne príbehmi z praxe potvrdila, že najlepšou prevenciou je nikdy nezačať s drogami, či alkoholom.  Zdôraznila tiež, že je ľahké niekoho odsúdiť, no oveľa ťažšie je mu pomôcť. Nikto sa vedome nechcel stať závislým. Je však dôležité mať viac informácií a budovať povedomie nielen o prevencii, ale aj o nutnosti ústavnej liečby. 

  Nové závislosti podporuje najmä konzumný spôsob života, útoky reklamy, možnosti bezhotovostného platobného styku, spotrebné úvery atď. Prevenciou môže byť aj včasné vštiepenie zdravého životného štýlu, pestovanie mravného charakteru, ale hlavne istota, láska a zdravé vzory pre naše deti. Oplatí sa investovať čas a venovať im pozornosť už od útleho detstva a rozvíjať tým ich zdravý potenciál a talent.

  Po týchto zaujímavých prednáškach sme areál ústavu opúšťali s myšlienkou koľko málo stačí... stať sa závislým. Od internetu, nakupovania, práce, či hrania počítačových hier. A ako v závere poznamenala pani Mgr. Glucknerová, dúfa, že nikdy nebudeme ani my, ani naši blízki, potrebovať ich odbornú pomoc. No na druhej strane je veľmi dôležité hovoriť aj o týchto problémoch verejne a vedieť podať pomocnú ruku a nikoho neodsudzovať.

                                                                                                  Mgr. Iveta Tomahogh

 • Rozlúčka štvrtákov

  Už ktosi múdry v starom Grécku vyriekol vetu: PANTA REI. 

  Tak veru, všetko plynie a uplynul aj čas, ktorý, dnes už naši maturanti, strávili na našej škole. 

  V tento slávnostný a slnečný deň, 11. mája 2018, sa rozlúčili so svojimi pedagógmi, spolužiakmi a priestormi školy, ktoré sa pre nich na istý čas stali druhým domovom. 

  Stoja na prahu dospelosti a pred sebou majú prvú veľkú skúšku - maturitu. 

  Preto vám všetkým želáme šťastnú ruku pri zelenom stole a do ďalších rokov prajeme, aby sa vám splnili všetky predsavzatia, túžby a ciele, aby ste boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie.

 • Oznam pre maturantov!

  Na našej webovej stránke (v časti MATURANTI) je zverejnený rozpis pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

 • Ako prebiehal teplákový deň ...

  Dňa 27. 04. 2018 sa na našej škole, v rámci boja proti stresu a zachovania si dobrého psychického zdravia, konal špeciálny deň. Zadanie bolo jasné - prísť do školy oblečený v teplákoch a konečne sa cítiť v škole ako doma. A keďže táto milá a uvoľnená atmosféra vzbudila u žiakov aj vyučujúcich veľké ohlasy, rozhodli sme sa tento deň zavŕšiť v duchu motta "v zdravom tele, zdravý duch". Spoločne sme sa presunuli do Športcentra Bardejov, kde si žiaci aj učitelia mohli zahrať bedminton, nohejbal, florbal alebo volejbal a načerpať energiu v príjemnom prostredí a na čerstvom vzduchu. Zo strany ŽŠR hodnotíme túto akciu za viac než vydarenú a pevne veríme, že sa stane každoročnou tradíciou :-) .

 • Teplákový deň na OA Bardejov

 • Divadelné predstavenie "The Heroes"

  Dňa 20.04.2018 sa žiaci OA Bardejov zúčastnili v Prešove divadelného predstavenia „The Heroes“ Táto anglicko-slovenská inscenácia bola mozaikou príbehov a ukázala, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho každý z nás predstavuje úplne inak. V hre boli predstavené autentické postavy mladých ľudí, ktoré nám vtipnou formou ukázali, že  v každom z nás sa skrýva hrdina, len musíme potlačiť strach ním byť. Predstavenie Heroes bolo absolútne aktuálne a na mieru šité pre teenagerov.

 • Prednáška na tému "Colné konanie a colné režimy"

  Jednou zo základných didaktických zásad je spájanie teórie s praxou, čím sa vyučovanie stáva zaujímavejším. A toho sa držíme aj na našej škole. Preto sme si na témy colné konanie a colné režimy pozvali odborníkov z praxe kap. Mgr. Viktóriu Futejovú a kap. Mgr. Miroslava Hopka z Colného úradu v Prešove. Prostredníctvom prezentácie doplnenej autentickými príkladmi z praxe odprednášali žiakom témy z oblasti colníctva. Že to malo u žiakov úspech dokazovala aj bohatá diskusia a otázky zo strany žiakov.

  Aj touto cestou sa chceme prednášajúcim odborníkom z praxe poďakovať a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

 • O Z N A M

  Oznamujem žiakom a širokej verejnosti, že Obchodná akadémia naďalej funguje na adrese Komenského 5, Bardejov a prijíma žiakov na štúdium na našej škole pre školský rok 2018/2019. Po rozhovore s vedúcim Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Jánom Furmanom škola sa neruší a nesťahuje sa do iných priestorov.

                                                                              Ing. Irena Halecká, riaditeľka školy

 • PISA 2018

  Dňa 18. 04. 2018 sa vybraní žiaci 1. ročníka našej školy zúčastnili medzinárodného testovania PISA 2018.

  Čo je PISA 2018?

  Je to Program medzinárodného hodnotenia žiakov. V tejto štúdii chcú zistiť, čo žiaci vo veku 16 rokov vedia z matematiky, čítania, prírodných vied a finančných záležitostí. Štúdie sa zúčastní približne 2 630 žiakov rôznych škôl, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku. Slovenská republika je jednou z viac jako 80 krajín a vzdelávacích systémov, ktoré sa zúčastňujú štúdie PISA.

  Je to dôležitá štúdia, lebo nám povie, čo sa žiaci naučili. Keďže tieto odpovede môžu ovplyvniť budúcnosť vzdelávacej politiky v Slovenskej republike, je dôležité, aby žiaci odpovedali čo najlepšie.

 • Deň narcisov - deň boja proti rakovine

  V piatok, 13. apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov.

  V tento deň zaplavila mestá Slovenska žiarivá farba umelých ale aj živých narcisov, ktoré sú symbolom nového života a pozitívnej energie. 

  Nosením tohto jarného kvietku, ktorý pôsobí rozveseľujúco, upokojuje city a emócie, vyjadrujeme podporu všetkým, ktorí čelia onkologickým ochoreniam.

  Do tejto zbierky sa každoročne zapája aj Obchodná akadémie v Bardejove. Dobrovoľnú akciu realizovali žiačky tretieho ročníka, ktoré okrem priestorov školy s chuťou a optimizmom na vymedzených stanovištiach prezentovali tento deň, rozdávali propagačné materiály a narcisy ako symbol tohto významného dňa. Podporiť dobrú myšlienku tohto dňa mohli ľudia vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek, zaslaním SMS alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na účet zbierky.

  Dúfame, že v duchu tohtoročného motta Zmeňme spolu piatok trinásteho na lepší deň, sme aj my svojou kvapkou v mori podporili projekt, vďaka ktorému dokážu kompetentní rok čo rok pomáhať ľuďom bojujúcim so zákernou chorobou.

  Veríme, že verejná zbierka Deň narcisov splní očakávaný význam a pomôže onkologicky chorým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.

  Mgr. Monika Dzubáková

 • Okresné kolo žiačok SŠ vo florbale

  Žiačky našej školy obsadili veľmi pekné 3. miesto. GRATULUJEME!!!

  Florbal a Samo Chalúpka.

  ...“ a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom...“. Neviem, či sa dá výstižnejšie charakterizovať prístup našich žiačok k zápasom  na obvodnom kole stredných škôl vo florbale. Je len škoda, že v súboji so SPŠ, v ktorom im na obsadenie 2. miesta stačila remíza, o túto prišli 20 sekúnd pred koncom. Napriek tomu je 3. miesto  vzhľadom na naše skromné podmienky pre tento šport na škole výrazným úspechom. Pri ňom nesmieme zabudnúť spomenúť aj našich chlapcov. Títo mali výborné vstupy do zápasov, ujímali sa vedenia, avšak s pribúdajúcim časom sa začínala prejavovať ich neskúsenosť s hrou na veľkom ihrisku, dodržiavaním herného systému a taktických pokynov.

  Obidvom družstvám za reprezentáciu školy palec hore.

                                                                                                Mgr. Ivan Feciskanin

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria