Navigácia

 • Svetový deň poézie - zaplať za kávu či čaj básňou

  Svetový deň poézie - zaplať za kávu či čaj básňou

  21. marca celý svet oslavuje Svetový deň poézie a Slovensko nie je výnimkou. Už po druhýkrát sa pripája k celosvetovej iniciatíve zaplať básňou.

  V roku 1999 bol 21. marec medzinárodnou organizáciou UNESCO vyhlásený ako Svetový deň poézie.

  Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. V niektorých svetových krajinách oslavujú Deň poézie 15. októbra na počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika.

  Svetový deň poézie má viesť aj malých vydávateľov k tomu, aby sa nebáli podporiť "poetické duše" publikovaním ich zbierok. Organizátori umeleckých večierkov by nemali zabudnúť na recitály, ktoré v niektorých štátoch priťahujú čoraz väčšie publikum, ani na autorské čítania poézie, či inú formu jej prezentácie. V neposlednom rade treba hľadať spôsoby, ako pomôcť dialógu s ostatnými druhmi umení, napríklad hudbou, výtvarným umením, ale aj tancom a divadlom.

  UNESCO uznáva, že poézia zodpovedá osobným a spoločenským potrebám. Aj cez poéziu možno nadväzovať priateľské vzťahy a odovzdávať si prežité skúsenosti, a to inak ako "pragmatickým" jazykom či v súčasnosti i prostredníctvom počítačov a rôznych sociálnych sietí.

  V SRDCI KAŽDÉHO Z NÁS JE BÁSNIK.

  Pri príležitosti Svetového dňa poézie sa pripája aj naša škola k tomuto projektu, len s rozdielom, že študenti za napísanie krátkej básne získajú známku výborný.

   

                                                                                                           Mgr. Marta Sterančáková

 • Lyžiarsky výcvikový kurz

  Do galérie Lyžiarsky výcvikový kurz boli pridané fotografie.

       Keď marec, tak lyže, keď lyže, tak Tatranská Lomnica. Aspoň pre študentov Obchodnej akadémie v Bardejove to platí už tretí rok. Prvé oblúčiky na lyžiach, u niektorých ďalšie zdokonaľovanie techniky, to všetko tentokrát od  5. do 9. marca 2018. Päť spoločných  dní, na začiatku ktorých bola aj neschopnosť postaviť sa na lyže, sem tam slza, na konci oblúčiky po svahu a úsmev. Tí pokročilejší  si svoje schopnosti otestovali na zjazdovke Čučoriedky s automatickou časomierou. Tí najlepší s časom pod 30 sekúnd. K tomu výlet na Hrebienok, ľadové kráľovstvo, zamrznuté vodopády Studeného potoka, guľovačka, ale aj spoločné večere, večierky a u niektorých aj povečierky. Slnko, hmla, sneženie, mrholenie. Večer jeleň na dvore, v noci srna pod balkónom, aj taký bol tohoročný lyžiarsky kurz.

       Milí študenti, touto cestou Vám chcem vysloviť poďakovanie za Váš osobný podiel na úspešnom priebehu lyžiarskeho kurzu a za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                         Mgr. Ivan Feciskanin, vedúci kurzu

 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka

  Obchodná akadémia pripravuje pre žiakov 1. a 2. ročníka lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutoční v Tatranskej Lomnici.
  Odchod z areálu školy 5. marca 2018 o 7.45 h.
  Predpokladaný príchod 9. marca 2018 v popoludňajších hodinách.
  Ubytovanie: Penzión Zora Family.
   

 • Beseda na tému "Násilie páchané na ženách"

  Čo je násilie páchané na ženách

  Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete.

  Násilie páchané na ženách má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou z najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia a partneri.

  Povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní (policajt a prokurátor) je  pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.

  O tejto zaujímavej a stále aktuálnejšej téme nás 15. 02. 2018 prišla informovať poručíčka Kvetoslava Pekaríková z OR PZ Bardejov.

   

 • Valentínska pošta

  14. február – Deň sv. Valentína je známy a obľúbený na celom svete. Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, ktorí vykročili na cestu lásky. Je však patrónom aj tých, ktorí po tejto ceste kráčajú už roky a možno desaťročia.

  Dnešný deň je natoľko známy, že si mnohí zaľúbení dávajú darčeky, píšu valentínske pozdravy, posielajú pohľadnice.

  Aj na našej škole si študenti v tento deň pripomenuli krátkou rozhlasovou reláciou vznik obľúbeného sviatku, niečo o tajomnom sv. Valentínovi, ale aj o prejavoch lásky. Stalo sa už tradíciou, že žiaci práve v tento deň majú možnosť prostredníctvom valentínskej pošty vyjadriť svoje city, priateľstvo, poďakovanie, ale najmä lásku. Určite každý aspoň v kútiku duše čakal, že si niekto naňho spomenie. Všetci vieme, že láska, priateľstvo neexistuje len v tento deň, práve naopak, prejaviť svoje city, vďaku, náklonnosť sa máme snažiť po celý rok. Najkrajším darom ľudí  je aj Valentínska kvapka krvi, ktorú organizuje SČK s výzvou, aby najmä mladí ľudia darovali krv a boli tak na Valentína o kvapku lepší. Aj keď tento sviatok sa už stále viac stáva komerčným, predsa má aspoň raz v roku nádych výnimočnosti a zaľúbenosti.

 • Zábava ekonómov

  Do galérie Zábava ekonómov boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

  Dňa 01. 02. 2018 sa v našej škole Obchodnej akadémii v Bardejove konal „Deň otvorených dverí“. V tento deň sme na pôde našej školy privítali žiakov 9. ročníka základných škôl mesta a okresu Bardejov, ktorí si v sprievode svojich učiteľov a tiež rodičov prišli pozrieť naše školské priestory a oboznámiť sa s možnosťami štúdia.

  Tohtoročný „Deň otvorených dverí“ OA v Bardejove sa niesol v duchu ekonomického diania, spoločenského a športového života školy. Hneď po príchode do budovy školy boli všetci návštevníci srdečne privítaní  a v sprievode našich žiakov – sprievodcov absolvovali prehliadku školy. V spoločenskej miestnosti im bola premietnutá grafická prezentácia o našej škole, vo vybraných triedach sme prezentovali ekonomické a finančné poradenstvo, účtovnícke a daňové služby, ekonomický softvér MK-SOFT, program ATF, administratívne a korešpondenčné zručnosti. V jazykovej učebni mali možnosť nahliadnuť do výučby cudzích jazykov, v priestoroch telocvične a posilňovne im boli prezentované ukážky športovo-pohybových aktivít a v rámci mimoškolskej činnosti ich na konci prehliadky školy čakal kultúrny program. Veríme, že sme splnili očakávania návštevníkov, že u nás strávili príjemné dopoludnie,  a že si od nás odniesli veľa pekných zážitkov.

 • Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Sme ekonomická škola!!!

  Milí deviataci,

  nadišiel čas, kedy si máte vybrať správnu strednú školu, ktorá ovplyvní Váš život na desiatky rokov a zabezpečí Vám nielen kvalitné zamestnanie, ale aj prípadne štúdium na vysokej škole. My Vám ponúkame príležitosť vyštudovať strednú ekonomickú školu na vysokokvalifikovanej úrovni. Naša škola je uznávaná nielen v SR ale aj v celej Európskej únii. Po jej skončení získate úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru ukončené maturitnou skúškou.

  My sme iní, sme jedineční!!!

  Len u nás môžete vyštudovať 2 TOP ekonomické odbory:

  1. odbor 6325 M ekonomické lýceum
  2. odbor 6317 M obchodná akadémia

  Obidva ekonomické odbory Vám ponúkajú širokú škálu odborných ekonomických predmetov (podniková ekonomika, makroekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, marketing, manažment, daňovú sústavu, bankovníctvo, cestovný ruch a pod.), ktoré sú základom našej teoretickej a praktickej prípravy žiakov na budúce povolanie. V odbore ekonomické lýceum ponúkame vyššiu a lepšiu prípravu našich žiakov aj vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré sú prispôsobené nárokom absolventov gymnázií hlavne v predmetoch matematika a prírodné vedy.

  Príležitosť študovať na VŠ!!!

  Každý náš absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole nielen ekonomického, ale aj iného zamerania. Najžiadanejšia je Ekonomická univerzita, ekonomické fakulty ostatných univerzít a všetkých VŠ, fakulty manažmentu, právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, vysoké vojenské a policajné akadémie, máme absolventov aj na farmáciách, lekárskych fakultách atď.

  Spájame ekonomickú teóriu s praxou!!!

  Na hodinách odborných ekonomických predmetov spájame teoretické a praktické vedomosti a zručnosti s administratívno-ekonomickou praxou. Naši žiaci pracujú s ekonomickou agendou firiem a inštitúcii na počítači, vedú podvojné a jednoduché účtovníctvo v programe MK-SOFT, elektronicky vyhotovujú daňové priznania, na počítači vypracovávajú rozličné dokumenty, písomnosti, vypĺňajú tlačivá, vedia prakticky používať rozličnú kancelársku techniku a pod. V 3. a 4. ročníku naši žiaci absolvujú 2-týždňovú odbornú ekonomickú prax v súkromných podnikoch, v štátnej a verejnej správe, bankách, poisťovniach a pod., nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naším krédom je „učiť pre prax a trh práce“.

  Možnosti uplatnenia v praxi!!!

  Naši absolventi majú možnosť širokého uplatnenia v praxi, ide o pracovné pozície ako je ekonóm/ka, účtovník/čka, asistent/ka, hospodár/ka, referent/ka, resp. iná administratívna pracovníčka v podnikateľskej sfére, v celej štátnej a verejnej správe, v právnických firmách, na notárskych úradoch, v bankách, poisťovniach atď.

  Sme školou rodinného typu!!!

  Na škole vládne príjemná rodinná atmosféra založená na rešpektovaní autorít, citlivom a individuálnom prístupe k žiakom. Medzi žiakmi prevláda súdržnosť, dobré a kamarátske vzťahy, ochota pomáhať si a užívať stredoškolský život s radosťou. Pre žiakov máme k dispozícii nápojový a potravinový automat, telocvičňu, študentský klub, spoločný internát a jedáleň vo dvore školy.

  Aktivity žiakov!!!

  Naši žiaci sa radi zabávajú a v spolupráci s učiteľmi organizujú rôzne školské a mimoškolské aktivity: exkurzie do podnikov, výlety po Slovensku i do zahraničia, školské zábavy, plesy, „retro“ a iné dni, imatrikulácie, vianočné akadémie, návštevy divadla, kina, vedomostné, zručnostné a športové súťaže, dni ekonómov, športové dni, olympiády, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky, rozličné zbierky...

 • Novoročné prianie riaditeľky školy

 • Vedomostná súťaž "Poznám svoju finančnú gramotnosť?"

  Dňa 20. 12. 2017 sa na našej škola konala vedomostná súťaž o Pohár riaditeľky školy na tému: Poznám svoju finančnú gramotnosť? Svoje finančné vedomosti a zručnosti si v teste z finančnej gramotnosti zmerali žiaci 3. a 4. ročníka. Súťaž prebiehala v príjemnej predvianočnej atmosfére, žiaci individuálne riešili 10 úloh s výberom odpovede, pričom správna bola iba jedna z možností a) b) alebo c). Víťazkou sa stala žiačka III. A triedy Júlia Ovšaníková, na 2. mieste skončila žiačka IV. A triedy Patrícia Marcinová a na 3. mieste sa umiestnila žiačka IV. A triedy Nikola Kolcunová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže a prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky.

                                                                                        Ing. Darina Šimová, spoluorganizátorka

 • Vianočná akadémia

 • Vianočný turnaj v stolnom tenise

 • Vianočný vinš

  Vianočný vinš

  Vinšujeme Vám vinšujeme do nového roku,
  aby ste mali šťastia kopu, 
  aby naši štvrtáci dobre zmaturovali
  a na našu školu dobre spomínali.
   

  Učiteľom na Vianoce veľa darčekov prajeme
  a žiakom potom dobré známky doprajeme.
  Pani riaditeľke, aby stále dobrá bola,
  to jej praje celá škola.
   

  Nech je triedna naša vždy usmiata
  a radosťou a šťastím vždy zaliata.
  Aby sekretárka dobre suplovanie dávala,
  do počítača ho zadávala.
   

  Školníka nech dobrá nálada neopúšťa,
  nech sneh a ľad sa mu na chodníku rýchlo rozpúšťa.
  Ekonómke nech kalkulačka dobre slúži,
  nech toho nemá veľa až po uši.
   

  Upratovačkám rýchle metly,
  aby všetok neporiadok čo najrýchlejšie zmietli,
  To všetko Vám zo srdca prajeme my,
   

  žiaci 1.A na obchodnej akadémii.

 • Vianočná súťaž v písaní na počítači

  Do galérie Vianočná súťaž v písaní na počítači boli pridané fotografie.

   

   

 • Príhovor riaditeľky školy na konci kalendárneho roka

  Príhovor riaditeľky školy na konci kalendárneho roka

  Vážení  pedagógovia,  zamestnanci školy, milí žiaci!

  Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal  „Panta rhei – všetko plynie“. Azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz – na konci starého roka a na prahu nového kalendárneho roka. Do nového roka vstupujeme s vierou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Tieto dni si viac ako kedykoľvek predtým navzájom prajeme šťastie, spokojnosť, radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Vrúcne stisky rúk na uliciach, pracoviskách, v školách, v našich príbytkoch sú len doznievaním vianočnej atmosféry. Kým Vianoce sa nám už tradične spájajú s pokojom a pohodou, Nový rok vždy predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, zmeniť, uskutočniť veľké veci. Pustiť sa do niečoho nového. Veríme, že budeme mať dostatok síl a energie uskutočňovať naše plány, že atmosféra, v ktorej budeme pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna a nasýtená dobrými nápadmi.

  Želám Vám v novom roku 2018 veľa šťastia, lásky, pracovného nadšenia, ktoré si terajšie školstvo oveľa viac vyžaduje,  veľa pekných chvíľ v kruhu najbližších a našim maturantom úspešné zvládnutie skúšky dospelosti – maturity.

   

                                                                                  Ing. Irena Halecká

                                                                                     riaditeľka školy

 • Naše dievčatá aj s medailovou ambíciou

  Naše dievčatá aj s medailovou ambíciou

  Na 17. ročníku medzinárodného volejbalového turnaja dvojíc žiakov a žiačok stredných škôl, ktorý sa uskutočnil v piatok 15. 12. 2017 v telocvični SŠJH v Bardejove, sa naše dievčatá v konkurencii 9 družstiev nestratili. Naopak, Terézia Husárová a Júlia Šarišská z 3. A triedy predviedli nielen pekný technický volejbal, ale aj veľkú bojovnosť. Z tohto dôvodu bolo samozrejmé, že po postupe zo skupiny prišli aj medailové ambície. V súboji o 3. miesto, v ktorom podľahli dievčatám z GLS Bardejov, neboli bez šance na úspech.

 • Vianočný turnaj v stolnom tenise

  Vianočný turnaj v stolnom tenise

     

   

  Dňa 21. 12. 2017 sa na našej škole uskutoční 2. ročník vianočného turnaja žiakov a žiačok v stolnom tenise. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Ivana Feciskanina do 19. 12. 2017.

 • Oznam pre maturantov, ktorí sa zaujímajú o štúdium na vysokých školách

  Prosíme maturantov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách, aby si všímali informácie a ponuky, ktoré prichádzajú do školy a sú zverejnené v sekcii MATURANTI.

 • Mikuláš v škole

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  Všade okolo nás už cítiť predvianočnú náladu. Blikajú na nás svetielka, v uliciach rozvoniava vianočný punč a všetci sme sa už nevedeli dočkať príchodu Mikuláša. Aj žiaci Obchodnej akadémie v Bardejove ho túžobne očakávali a on naozaj prišiel... 

  V sprievode čerta a anjela navštívil jednotlivé triedy, zhodnotil výzdobu a  u vyučujúcich sa informoval, či žiaci svedomito pristupujú k príprave na vyučovanie, či sa správajú úctivo a slušne a či si teda zaslúžia od neho maškrtu. No našli sa aj nezbedníci, ktorí si mohli maškrtu vyslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou. Z tried odchádzal Mikuláš spokojný a v dobrej nálade neobišiel ani dvere do zborovne. Pedagogický zbor sa zahanbiť nedal a s anjelom a čertom si zaspieval. Pri odchode nás Mikuláš  ubezpečil, že sa naňho môžeme tešiť aj o rok.

 • Vedomostná súťaž o Pohár riaditeľky školy

  Vedomostná súťaž o Pohár riaditeľky školy

  O Z N A M
  Riaditeľka školy vyhlasuje vedomostnú súťaž o Pohár riaditeľky školy
  "Poznám svoju finančnú gramotnosť?"

   

  Kedy?   dňa 20. 12. 2017 o 11.30 h v 1. A triede
  Kto?      najviac 3 žiaci z každej triedy
   

  Výsledky súťaže budú vyhlásené na Vianočnej akadémii dňa 22. 12. 2017.

   

                                                                                                     Ing. Irena Halecká
                                                                                                         riaditeľka školy

   

  Súpisku žiakov, prosím, odovzdať na sekretariáte školy do 20. 12. 2017
  Zodpovedná: Ing. Magdaléna Gajdošová (garant pre FG)

   

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria