Navigácia

História a súčasnosť našej školy

Obchodná akadémia v Bardejove vznikla 1. 9. 1969 ako stredná ekonomická škola. Počas svojej 48-ročnej histórie prešla neľahkou cestou hľadania vhodných podmienok pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ako aj vhodných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Vďaka  všetkému úsiliu škola  dosiahla to, že sídli vo vlastných priestoroch na ul. Komenského č. 5.

            V obchodnej akadémii v Bardejove v súčasnej dobe študujú žiaci v dvoch odboroch – 63 17 M  obchodná akadémia a 63 25 M ekonomické lýceum. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom v roku 2013.

            Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou dotáciou pre prvý aj druhý cudzí jazyk.

            V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky, všetci žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do praxe po skončení školy, alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Všeobecné a odborné vzdelávanie realizuje škola v 8 klasických učebniach, a 3 odborných učebniach,  ktoré sú vybavené počítačmi pre každého žiaka. Modernú didaktickú techniku a vybavenie škola získala realizáciou projektov.

            Absolvent obchodnej akadémie má možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým s ekonomickým zameraním, ale prax ukazuje, že absolventi pokračujú aj v štúdiu jazykov či iných odborov. Po skončení štúdia absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a môže sa priamo uplatniť vo verejnom, aj v súkromnom sektore.

            Škola v nasledujúcom období bude vyvíjať úsilie hlavne materiálneho vybavenia školy, inovácie obsahu i metód vzdelávania prostredníctvom interaktívneho vzdelávania, nových spôsobov hodnotenia i overovania vedomostí a zručností v edukačnom procese. Strategickým cieľom školy je dopracovanie odbornej transformácie školy s dôrazom na oblasť informatiky (rozširujúce štúdium informatiky - programovanie) ako voliteľného predmetu, čo si vyžaduje aj profil absolventa európskej dimenzie vzdelania.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria