Navigácia

PROFIL ABSOLVENTOV

DENNÉ ŠTÚDIUM

EKONOMICKÉ LÝCEUM   učebný plán

6325 M ekonomické lýceum - nový perspektívny študijný odbor a po úspešných výsledkoch experimentálneho overovania je označený ako študijný odbor s európskym rozmerom vzdelávania. Štúdium je zamerané na všeobecný základ a na odbornú zložku, ktorá je orientovaná na vytváranie ekonomického, manažérskeho a právneho základu, čo je výrazným posunom oproti súčasným typom stredných odborných škôl.
Lýceum je typ školy, ktorý bežne existuje v krajinách Európskej únie, a preto zbližuje naše školstvo so školstvom európskym. Lýceum spája výhody gymnázií a odborných škôl. Na jednej strane poskytuje širšie všeobecné vzdelávanie, ktoré sa na druhej strane spája so základmi odborného vzdelávania. Je prínosom predovšetkým pre tých študentov, ktorí predpokladajú, že budú  pokračovať  ďalej v štúdiu na vysokej škole ekonomického alebo iného  charakteru. Vychádza však v ústrety aj študentom, ktorí chcú získať širší rozsah znalostí a mať tak väčšie predpoklady pre uplatnenie v praktickom živote. Za samozrejmosť je považovaná u absolventa výborná počítačová gramotnosť.

OBCHODNÁ AKADÉMIA    učebný plán

Absolvent študijného odboru Obchodná akadémia - 6317 M je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po šesťmesačnej nástupnej praxi je pripravený na samostatný výkon činnosti odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

BUSINESS EDUCATION FOR FUTURE

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

  • 5-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
  • vyučovací jazyk slovenský a anglický
  • bilingválne štúdium v odbore obchodná akadémia pre žiakov ZŠ
  • uplatnenie absolventov v ekonomickej a podnikateľskej praxi s možnosťou štúdia na VŠ nielen ekonomického smeru

Absolventi všetkých študijných odborov sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne iného zamerania.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria