Navigácia

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Mgr. Monika Dzubáková - výchovná poradkyňa 
monikadzubakova @ zoznam . sk  
 
Portál o štúdiu na vysokých školách
Prihlášky na vysoké školy: PRIHLASKA_NA_VS.docx
Pokyny na podávanie prihlášokPokyny_na_podavanie_prihlasok_na_VS.pdf

 

Činnosť výchovného poradenstva je zameraná na vyhľadávanie a riešenie výchovno-vzdelávacích problémov školy, poskytovanie pedagogického poradenstva učiteľom a žiakom, na pomoc žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesijného charakteru, na poskytovanie informácií o možnostiach ďalšieho štúdia a pod. Tieto činnosti sa uskutočňujú individuálnymi konzultáciami, formou prednášok a besied, prípadne spoluprácou s pracovníkmi Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, centra poradenských služieb, Národného úradu prace a iných inštitúcií.

Prednášky a besedy sa uskutočňujú v jednotlivých triedach podľa ročníkov. Niektoré prebiehajú v spolupráci s lektormi príslušných inštitúcií. Sú to odborníci z praxe, ako napríklad psychológovia, sociológovia, právnici, lekári atď., ktorí využívajú aktuálne poznatky v besedách a prednáškach na zaujímavé a spoločensky veľmi závažné témy ako napríklad Drogová závislosť, Pohlavné choroby, AIDS, Čo má vedieť mladý človek pri vstupe do manželstva, Voľba životného partnera, Rodina - základ spoločnosti, Kriminalita mládeže, Ako sa orientovať na trh práce a iné.

Ďalšie témy ako napríklad Ako sa učiť, Študijná a sociálna adaptácia žiaka na školské prostredie, Sebapoznanie, Predpoklady sebavýchovy a sebazdokonaľovania, Psychická a odborná príprava na maturitné skúšky atď., sú uskutočňované výchovným poradcom.

Vieme, že naliehavosť predchádzať mnohým vážnym spoločenským problémom je veľmi veľká, venuje sa tomu pozornosť všade na svete, preto je zaradenie týchto aktivít do výchovného poradenstva prispením k ich riešeniu.

Október: Medzigeneračné vzťahy (2. ročník)

November: Ako čeliť agresivite a šikanovaniu (1. ročník)

                  Úspešný začiatok kariéry (4. ročník)

December: Duševné zdravie mladých ľudí (3. ročník)

Január: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (4. ročník)

Február: Správanie, obraz našej osobnosti (2. ročník)

Marec: Kľúčové kompetencie úspešnej budúcnosti (3. ročník)

Apríl: Som človek a nie farba (1. ročník)

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria