Navigácia

Koordinátor drogovej prevencie

Hlavné úlohy a ciele koordinátora prevencie drogovej závislosti

na školský rok 2017/2018

 

 

Hlavné úlohy pre koordinátora prevencie drogovej závislosti vyplývajú

 • z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018

 

V tomto školskom roku koordinátor prevencie drogovej závislosti má vytýčené nasledovné úlohy:

 

 • Priebežne spolupracovať s rôznymi  inštitúciami, aby sme problémy riešili  na odbornej úrovni
 • Organizovať prevenčné aktivity rôznou tematikou  a podľa aktuálnosti
 • Dôraz klásť na výchovu k zdravému životnému štýlu
 • Úzko spolupracovať s výchovným poradcom pri riešení  školských problémov
 • Spolupracovať a odborne poradiť triednym učiteľom pri riešení drogovej problematiky v triedach
 • Dohliadať na dodržania školského poriadku v oblasti drogovej prevencie
 • Na požiadanie metodicky usmerniť pracovníkov školy v oblasti prevencie
 • Žiakov a rodičov informovať o kompetencii koordinátora na škole
 • Priebežne spolupracovať s odborníkmi rôznych inštitúcií
 • Pravideľne sa zúčasťňovať školení a porád organizované pre koordinátorov
 • Zapájať žiakov do rôznych aktivít ktoré sú  zamerané na zdravý spôsob života  bez drog
 • Zabezpečovať uplatňovanie zákona č. 67/1997 Z.z. O ochrane nefajčiarov
 • Po celý školský rok vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných látok na škole
 • Osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníkov
 • Viesť evidenciu žiakov, ktorí majú problémy s drogami
 • Archivovať dokumentáciu

 

Harmonogram aktivít v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

v  školskom roku 2017/2018

na OA Komenského 5, Bardejov

 

 

Priebežne počas školského roka podľa potreby  koordinátor prevencie drogových závislosti

 

 • poskytuje metodické usmernenie pedagógom v oblasti prevencie
 • robí opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psycho-tropných látok v školskom prostredí
 • dbá na prísne dodržanie zákona o Ochrane nefajčiarov
 • realizuje vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú hlavne na uvedomelú spotrebu zdravých potravín
 • vedie osvetovú činnosť na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 • konzultuje so žiakmi, ktorí majú problémy v oblasti legálnych alebo nelegálnych drog a sprostredkuje pomoc u odborníka
 • nahlasuje žiakov na odborné vyšetrenie
 • vedie individuálne konzultácie s rodičmi problémových žiakov
 • poskytuje poradenskú činnosť žiakom školy a rodičom v oblasti prevencie
 • organizuje konzultácie s odborníkmi  s cieľom  riešiť  drogové problémy na úrovni profesionalizácie.

 

 

September

 • Vypracovať celoročný plán pre koordinátora
 • Na www stránke školy oboznámiť rodičov a žiakov s kompetenciami a úlohami koordinátora na škole
 • Informácia o činnosti koordinátora na pedagogickej rade
 • Zosúladenie činnosti  a aktivít s výchovným poradcom na škole

 

Október

 • Poznaj svoje múdre telo – tematicko-odborná exkurzia
 • Štúdium dokumentácie – analýza žiakov 1. ročníkov
 • Archivácia  dokumentov z predošlého  školského roka

 

November

 • Európsky týždeň boja proti drogám
 • Odborná prednáška  s enviromentálnou tematikou
 • Pedagogická rada – metodické usmernenie pedagógov ohľadom drogovej problematiky

 

      December

 • Svetový deň prevencie AIDS
 • Vianoce – sviatky lásky a radosti v rodinnom kruhu
 • Možnosti efektívneho využívania voľného času počas Vianočných prázdnin

 

Január

 • Moje vysvedčenie –  Ako prezentovať moje študijné výsledky doma
 • Štúdium odbornej literatúry
 • Prehodnotenie úloh  koordinátora prevencie

 

     Február

 • Príprava na maturitné skúšky – ako zvládať stres bez drog

 

     Máj

     - Svetový deň bez tabaku – 31. 5. 2018

   

     Jún

 • Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami – 26. 6. 2018

 

 

 

 

Bardejov, 6. septembera  2017                                                                            Ing. Ingrid Hüblerová

                           koordinátor drogovej prevencie    

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria